Davčno svetovanje za podjetje in sp

Davčno svetovanje potrebuje od svetovalca celovito poznavanje davčnih in ostalih predpisov. Za uspešno poslovno svetovanje pa so poleg poznavanja zakonov in predpisov potrebne še ostale kvalitete, ki nas pripeljejo do željenih in sprejemljivih rezultatov. Svetovanje zahteva individualno obravnavo problema, stranke in povezovanje različnih davčnih zakonov, ki veljajo za d.o.o. ali s.p.. Zakonodaja RS postaja vedno bolj kompleksna, število zakonov in pravilnikov se samo veča. Ne sme pa se zanemarjati tudi prakse, ki se uporablja v Sloveniji in se časovno spreminja. Strokovno znanje in izkušnje svetovalca so pogoj za pot do dobrih rezultatov. Storitve svetovanja, najboljše kot se le da, opravljamo v naših pisarnah v Ljubljani, Mariboru ali v Kranju po predhodnem dogovoru ali direktno pri Vas na vašem sedežu podjetja.

Svetujemo različnim oblikam: doo, rednim sp, popoldanski sp, normiranim sp, društvom ter fizičnim osebam.

Na začetku poslovne poti

Na začetku je najpomembneje, da se izbere pravilno obliko podjetja - družbe, ki je odvisna od obsega poslovanja, dejavnosti in pričakovanj širjenja poslovanja in zaposlovanja. Za storitveno dejavnost je odlična izbira normirani s.p. in kasneje redni s.p. ali takoj d.o.o. S.p. se lahko kasneje preoblikuje v d.o.o. po postopku, ki vključuje notarja, odvetnika itd. in je povezano z nekaj stroški. Zato predlagamo, da se ob pomembnih odločitvah vseeno dobimo na posvetu za najboljšo izbiro. Pomembna odločitev na začetku je tudi odločitev ali postati davčni zavezanec ali nezavezanec. Na splošno bi predlagali nezavezanca za storitvene dejavnosti, ki se opravljajo  fizičnim osebam in prodajo blaga (še posebej iz domače obrti) kadar se gre za fizične osebe. Davčni zavezanec pa je aktualen v primeru večje začetne investicije v zaloge, opremo, orodje, itd.. Še posebej, če so dobavitelji tudi davčni zavezanci. V tem primeru se že na začetku poračunava vstopni DDV - obračunani DDV od prejetih računih.

Popoldanski s.p. za dopolnilno oz popoldansko dejavnost pride v poštev za že zaposlene na drugem mestu. Obdavčitev je nižja in sprejemljivejša za začetek oz. preizkus določene poslovne ideje. Na voljo so vam primeri izračuna obdavčitev oblik popoldanskega s.p..

Optimiziranje tekočega poslovanje

Tekom poslovanja podjetja se pojavlja več dilem v zvezi z obdavčitvijo oz. optimiziranju poslovanja in tukaj se potrebuje najboljšega davčnega svetovalca. Optimizacija gre v smeri kako v zakonskih okvirih zmanjšati davčno osnovo oz. kako izbrati davčno ugodnejšo obravnavo ali koristiti subvencije ki so na voljo..

Znižanje davčne osnove

Davke se lahko zniža v primeru nižje davčne osnove. Nižjo davčno osnovo pa lahko dosežemo z olajšavami, pametnim nakupom potrebnega orodja in blaga za opravljanje dejavnosti in številnimi ostalimi prijemi.

Davčno ugodnješa izbira

Stopnja davkov se razlikuje po višini, glede na vrsto in namen obdavčitve. Na osnovi tega se nagibamo, da v zakonskih okvirih izberemo efektivno stopnjo davka ki je nižja oz celo ničelna.

Primer:

 • V kolikor se želi ob koncu leta nagraditi zaposlene se lahko izplača ločeno od plače dodatek za poslovno uspešnost. Ta dodatek ni obdavčen z dohodnino, če izpolnjujemo določene pogoje.
 • Kot prilogo k potnemu nalogu za službeno pot s privat vozilo, lahko uveljavimo tudi vinjeto. Se pravi da lahko dobimo povrnjen celoten znesek nakupa vinjete.
 • Kratkotrajno delo družinskih članov je nizka obdavčitev za legalno pomoč družinskih članov v podjetju. Če je mogoča in potebna jo je smiselno izkoristiti. Globe za delo na črno so visoke.

Subvencije za zaposlovanje

Ko se zaposljuje določeno osebo je potrebno preučiti, če se lahko koristi določeno subvencijo za zaposlovanje, ki jo nudi RS. Subvencije delno pokrivajo prispevke ali stroške izobraževanje osebe, ki jo zaposlujemo. Potrebno je paziti na vrsto pogojev in rokov, ki jih moramo strogo upoštevati in so določena v razpisnih pogojih. Suvbvencije so lahko tudi do zneska 7.000,00 EUR in spodbudna pri zaposlovanju. Vlogo za subvencijo priporočamo oddamo pri nas v računovodskem servisu.

Svetovanje ob zapiranju podjetja ali s.p.

Na koncu poslovne poti je ravnotako potrebno pristopiti z večjo mero razmisleka. V kolikor se pusti neplačane obveznosti se Vas lahko terjajo tudi kot fizična oseba. Potrebno se je odločiti za likvidacijo ali stečaj. Uspešna prisilna poravnava pa omogoča težavah nadaljne poslovanje v primeru likvidnostnih težav družbe. Potrebno se je zavedati, četudi zapirate podjetje z omejeno odgovornostjo - d.o.o. Vas FURS lahko terja za neplačane obveznosti kot fizično osebo (lahko tudi izvršba na Vaš osebni bančni račun in premoženje).

 

Preventivni davčni pregled

Preventivni davčni pregled obsega pregled poslovnih knjig in dokumentacije ter poslovnih izkazov in davčnih obračunov, sestavljenih na njihovi podlagi. Namen pregleda je opozoriti zavezanca na vse morebitne dvoumnosti in nepravilnosti, ki bi lahko imele ob obisku davčne inšpekcije ali v drugem postopku davčnega nadzora za posledico dodatno obračunane davčne obveznosti, obresti zaradi nepravočasno plačanega davka kot tudi sankcije zaradi kršitev veljavne davčne in druge zakonodaje. Pregled je primeren tudi na začetku našega sodelovanja, da se preveri dosedanja praksa, ki lahko ni najoptimalnejša. Preventivne davčne preglede opravljamo strokovno, v primernem dogovorjenem roku in z upoštevanjem računovodskih in drugih standardov ter čuvamo vse podatke, pridobljene pri takem pregledu, kot poslovno skrivnost. Vsa dokumentacija se po zaključku pregleda vrne naročniku.

Svetovanje v davčnem postopku

V primeru uvedbe inšpekcijskega ali drugega davčnega postopka, se davčni zavezanec pogosto pred inšpektorjem in pred množico davčnih in drugih predpisov, ki urejajo davčno področje, čuti povsem nemočen in nebogljen. To ga še dodatno spravlja v podrejen in neugoden položaj napram davčnemu organu. Pomagamo Vam lahko bodisi tako, da Vam svetujemo med samim davčnim postopkom, pomagamo pripraviti dokumentacijo za FURS, argumente ter pripombe in pritožbo, bodisi, da Vas na podlagi pooblastila zastopamo v davčnem postopku. Pooblastilo pogosto vključuje tudi pooblastilo za komunikacijo z davčnimi organi.

Davčna pojasnila strankam

Nudimo pojasnila zavezancem s področja vseh vrst davkov in s področja davčnega postopka na podlagi veljavne zakonodaje, ki ta področja ureja. Storitve bomo opravili na način, kot jih bo določil naročnik, in sicer: pisno, po telefonu, po e-pošti, osebno - ustno ali na drug ustrezen način. Pri nudenju pojasnil strankam sodelujemo tudi z drugimi davčnimi strokovnjaki, strokovnjaki s področja računovodskih rešitev, priznanimi pravniki, upoštevamo pa tudi pojasnila FURS-a. Določene odgovore in pojasnila se da dobiti tudi preko njihovega portala, kjer se dobi neobvezujoče odgovore v malo daljšem časovnem obdobju.

Izbira najugodnejšega davčnega modela

Vsaka poslovna transakcija ima tudi davčne posledice. Davčni zavezanci so pogosto v dilemi, kako določene poslovne transakcije izpeljati na način, da so v okviru veljavne zakonodaje. Strankam svetujemo, kako poslovno transakcijo z davčnega vidika izpeljati optimalno, kar največkrat pomeni čimmanjšo davčno osnovo.

Izmed pogostejših dilem je tudi katero pravno obliko izbrati za svoje poslovanje: popoldanski s.p., normirani s.p., zavezanec ali nezavezanec za DDV in d.o.o. ali s.p. Včasih pa je potrebno tudi razmisliti o preoblikovanju s.p. v d.o.o. .

Še posebej je pomembna prava izbira oblike podjetja pred odpiranjem oz. regsitracijo podjetja. Pred začetkom opravljanja dejavnosti se je pametno dobiti z našimi strokovnjaki na posvetu in določiti optimalno obliko za vašo dejavnost, velikost in način dela. Pomembna kategorija je tudi ali je v planu širjenje poslovanja in dejavnosti ter zaposlenih. Zaenkrat davčno najcenejša legalna oblika pomoči je kratkotrajno delo družinskega člana, kjer vam za nekaj evrov plačila prispevka lahko pomaga do 40 ur mesečno.

Pomoč pri pripravi davčnih obračunov

Nudimo pomoč pri pripravi vseh vrst davčnih obračunov oz. davčnih napovedi tako za pravne (d.o.o. in s.p.) kot za fizične osebe. Tu se potrebuje ogromna količina znanja in prakse, da je davčni obračun sestavljen optimalno in v skladu z zakonodajo. V pomoč so nam več kot 20 letne izkušnje naših strokovnjakov na tem področju in tisoče že pripravljenih in oddanih izkazov. Poleg letnega  davčnega obračuna na koncu poslovnega obdobja je potrebna priprava izkazov za banke v primeru pridobivanja in podaljševanja kreditov, ter v primeru preoblikovanja ali zapiranja podjetja. Bilance med letom se pripravlja in pojasnjuje na zahtevo naročnika. So le informativne narave in pomoč ter osnova za nadaljne odločanje in poslovanje.

Svetovanje fizičnim osebam

Še posebno optimizacija dohodnine (davek od dohodkov fizičnih oseb) je pri fizičnih osebah vsako leto aktualnejša. Individualen pristop je nujen, saj je potrebno upoštevati vse prihodke. Z dohodnino so obdavčeni vsi dohodki razen tisti, ki so oproščeni ali se ne štejejo po Zakonu o dohodnini: dediščine, otroški dodatki, dodatki za velike družine, subvencije, ...). Že razlike pri uveljavljanju vzdrževanih družinskih članov močno vpliva na višino davka - dohodnine. Lahko si opravite informativni izračun dohodnine ali si izračunate optimalno razporeditev otrok za minimalno plačilo dohodnine.

Rezident RS je obdavčen z vsemi dohodki v Sloveniji in izven, nerezident RS je obdavčen samo z dohodki v RS.

Nekaj konkretnih davčnih in poslovnih nasvetov, za davčno učinkovitejše poslovanje in optimalne bilance

 • ugodneje je obračunati regres za letni dopust v ločenem obračunu kot skupaj z tekočim obračunom osebnega dohodka
 • izkoristite neobdavčeno izplačilo dodatka za dedka mraza v decembru. Izplačilo je popolnoma neobdavčeno in se lahko izplača ebkratno in za vse otroke zaposlenih do 15.leta starosti
 • v primeru opravljanja storitev predvsem s fizičnimi osebami (frizerski saln, masažni salon, ...) ostanite/postanite DDV nezavezanec
 • nadzirajte si izplačilo dohodkov z vzdrževanimi družinskimi člani-otroci. Med letom si lahko z zakonskim partnerjem menjate vzdrževane družinske člane in s tem spreminjate olajšave, kar pomeni višjo ali nižjo neto izplačilo dohodka. Ob koncu leta pa si izračunajte optimalno razporeditev otrok s kontrolnim izračunom dohodnine in plačajte manj skupne (svoje+partnerjeve) dohodnine.
 • za vse poslovne stroške vedno vzemite račun, naslovljen na podjetje z vsemi predpisanimi podatki - prvič vam koristi pri bilanci (večji strošek, manjša davčna osnova, manjši davčni dobiček) in imate račun na voljo kot prilogo/dokazilo k izpolnitvi potnega naloga za službeno potovanje ter si lahko povrnete plačilo materialnih stroškov, če ste plačali z osebno gotovino ali kartico
 • ažurno, kronološko in redno vnašajte potne naloge za službeno potovanje za obračun potnih stroškov
 • upoštevajte davčno olajšavo za donacije
 • upoštevajte investicijsko davčno olajšavo
 • enkrat na leto si lahko izplačate dodatek za poslovno uspešnost (božičico,13.plačo) brez obračuna dohodnine (maksimalni bruto znesek za leto 2019 - Povprečna plača v RS)
 • normirani s.p. je davčno ugodna izbira predvsem za storitvene dejavnosti, domače obrti in manjši obseg poslovanja
 • boditi pozorni v kolikor poslujete s svojim normiranim s.p. in podjetjem d.o.o. v katerem nastopate tudi kot lastnik/solastnik, ker FURS lahko smatra to kot povezane osebe in se lahko prihodki seštevajo, kar pomeni dodatno davčno obremenitev
 • opravljajte legalno svojo dejavnost, če ste zaposleni na drugem delovnem mestu - je za to primerna oblika popoldanski s.p.
 • izkoristite davčno ugodno - kratkotrajno delo družinskih članov. Prijava in plačilo družinskega člana je nujno potrebna v primeru pomoči, ker globe za delo na črno so visoke (in pomoč pri vašem delu neprijavljenih sorodnikov in neplačnega mesečnega pavšala za zavarovanje za pomočnike se smatra to kot delo na črno).

Ostali koristni računovodski nasveti.

Ostale računovodske storitve in svetovanje.

Pomemben nasvet: opravljajte svojo dejavnost v okviru davčnih predpisov in zakonodaje. V primeru kršenja davčne zakonodaje lahko poleg utajenega davka plačate še globo/kazen ter zamudne obresti.

 

Vprašajte za nasvet vodjo računovodske pisarne:  andreja@digital-logic.si, dipl.ekon. revizor

 

 Kvalitetno davčno svetovanje je potreba vsakega podjetja


 

Naše poslovalnice-računovodske pisarne v Sloveniji:

Malo smeha: https://www.youtube.com/watch?v=1T7g3rNvlBE