Študentsko delo - obdavčitev 2019 s primerom

Študentsko delo študentov in dijakov s statusom (potrebuje se potrdilo o šolanju) je najhitrejša, najenostavnejša in še vedno cenejša oblika zaposlitve kot redna zaposlitev. Izplačilo študentu ali dijaku se izvede preko napotnice pridobljene od študentskega servisa. Obdavčitev študentskega dela opravi že študentski servis.

Obračunana urna postavka za študentska dela v letu 2019 od 1.aprila naprej ne sme biti nižja kot 4,89 EUR bruto  (pred 1.aprilom 2019 jebila minimalna brut postavka: 4,73EUR bruto - 4.00 EUR neto).

 

Primer obračuna študentskega dela izplačila v letu 2019

Opis Znesek
Bruto urna postavka

5,00 €

Število ur

12 ur

Bruto osnova

60,00 €

PIZ - 8,85 %

5,31 €

ZZ - 6,36 %

3,82 €

Poškodbe pri delu - 0,53 %

0,32 €

Koncesijska dajatev 16% po ZUJF

9,60 €

Koncesijska dajatev 2% po ZDKPŠ

1,20 €

22% DDV od koncesijskih dajetev in prispevkov

4,45 €

PIZ - 15,50 % - prispevki študenta

9,30 €

Nakazilo študentu

50,70 €

Strošek podjetja z DDV

84,70 €

Strošek podjetja brez DDV

80,24

 

Pred zaposlovanjem študentov oz. dijakov ( v nadaljevanju študent) je dolžnost podjetja, da preveri njihovo identiteto. Delo pod tujim imenom je kaznivo. Hkrati je zelo pomembno, da pred začetkom dela študent oz. dijak pravočasno dvigne napotnico za delo na študentskem servisu, kajti napotnice se ne more pridobiti, za že opravljeno delo. Študent mora pred začetkom dela na študentskem servisu dvigniti oziroma naročiti napotnico. Ko preneha delo, mora delodajalec na študentski servis poslati (vrniti) izpolnjeno, podpisano in ožigosano napotnico. Delo brez napotnice se smatra kot kršitev delovnega prava, torej kot delo na črno (kazni/globe so visoke, tako za podjetje kot študenta ali dijaka). Napotnica je vrsta pogodbe o delu med študentom in podjetjem. Prav tako ima podjetje pravico študenta - delavca takoj odpustiti, če se smatra, da le-ta svoje delo ne opravlja kakovostno ter s svojim dejanjem škodi podjetju. Višina neobdavčenega izplačila po napotnici (ali več napotnicah) niso omejena, čeprav je lahko različno obdavčena. Z Zakonom o dohodnini pa je določena mesečna meja, do katere se za posamezno izplačilo ne obračuna akontacija dohodnine. Omejena je tudi vsota celoletnih zaslužkov preko študentskih servisov. Akontacija dohodnine se ne obračuna, če je znesek po eni izplačani napotnici za delo manjši ali enak 400 EUR. Znesek ni vezan na časovno obdobje (npr. mesec, mesečno) ampak na eno izplačilo - na eno napotnico za delo. Če znesek na napotnico presega višino neobdavčenega izplačila, se pri izplačilu študentu obračuna akontacija dohodnine v višini 22,5% od zasluženega zneska, ki se nakaže davčnemu uradu. Če vsota celoletnih zaslužkov ne preseže višine letnega neobdavčenega zneska, lahko študent oz. dijak vloži napoved dohodnine naslednje leto in dobi znesek že plačanih akontacij povrnjen.

Študentom, dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje za priznavanje posebne osebne olajšave za dijake in študente in jih starši ne bodo uveljavljali v svoji dohodninski napovedi kot vzdrževanje družinske člane, lahko v letu 2019 zaslužijo preko študentskih servisov 11.836,00 € bruto (10.002,53 EUR neto)  in ne bodo plačali dohodnine. Upoštevana je splošna dohodninska olajšava in posebna dohodninska olajšava ter 10% normiranih stroškov.

V primeru, da starši uveljavljajo študente v svoji dohodninski napovedi lahko člani zaslužijo maskimalno 11.836,00 € bruto. če je dohodkov več potem je potrebno študentu oddati svojo dohodninsko napoved.

 

Za enostvna dela študent ne potrebuje zdravniškega pregleda, varstvo pri delu pa mora opraviti tudi vsak študent na delu preko študentskega servisa.

 

Dohodnina dijaka ali študenta

Starša lahko dijaka ali študenta, ki se izobražuje in ima status, uveljavljata kot vzdrževanega družinskega člana z olajšavami za otroka. Vendar dijak/študent ne sme biti starejši od 26 let, biti mora rezident RS,  imeti mora status in ne sme preseči zneska 10.002,53€ (11.837,31€ bruto) vseh prihodkov v celotnem koledarskem letu. Če dijak/študent ne izpolnjuje pogoje po 113. čl. Zdoh-2 ali se sam odloči in ne želi, da se ga uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana, potem mora sam oddati napoved za odmero dohodnine. Seveda mu v tem primeru pripada splošna olajšava, če je rezident RS. Pripada mu tudi posebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status v znesku 3.302,70 evra na letni ravni.

 

Če je presežen znesek na napotnici 400€ se obračuna 25% akontacije dohodnine sproti že pri obračunu/izplačilu. Lahko pa se izdata 2 napotnici v istem mesecu, vsaka za 305€ - skupaj 700€, in študent ostaja neobdavčen z dohodnino. v kolikor se med letom plačuje kaj akontacije dohodnine (za nakazila 400€ in več) potem lahko študent odda svojo dohodninsko napoved in dohodnino bo najverjetneje dobil vrnejeno. Izračun dohodnine lahko preverite na linku.

Neplačevanje za študentsko delo

V kolikor študent dela v podjetju, ki ima likvidnostne težave oz. je na slabem glasu kar se tiče plačevanja, nosi določen riziko sam. Sicer imajo študentski sevisi določena sredstva rezervirana za te primere, vendar se je bolje prej pozanimati kakšen plačnik je delodajalec oz. o njegovih blokiranih bančnih računih.