Ste vedeli - uporabne računovodske novice

 Izplačilo dnevnic in nadomestila za prehrano se v izkjučujeta

V primeru, da si obračunate dnevnico za službeno potovanje, si za ta dan pri obračun plač ne smete obračunati nadomestilo za prehrano.

 76.a člen, izdaja računov brez obračunanega davka

Ali ste se pozanimali, ali spadate na podlagi 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost med zavezance, ki lahko prevaljujete DDV? Če veste to, ali veste tudi, na koga se ne more prevaliti – na male zavezance brez ID-številke, na zavezance s tujo ID-številko in še nekatere. Pa veste, kaj mora biti na teh računov poleg podatkov, ki jih vsi poznamo? Ste podali prijavo prek sistema eDavki? Izdaja računov po 76.a členu se nanaša samo na določene opravljene storitve in blago (predvsem gradbeništvo in prodaja odpadkov) ter samo v določenih poslovnih situacijah. Da lahko uveljavljamo tak način izdaje računa se moramo pijaviti na eDavkih. S tem pa se obvezujemo v dodatno vodenje evidenc. Izdan račun mora točno vsebovati za katere postavke na računu smo upoštevali 76a člen in kolikšen znesek DDV-ja prevaljujemo na družbo - naslovnika računa. Več si preberite v pojasnilu DURS: pojasnilo DURS.

 Izdani računi

Obveznost za plačilo DDV ne nastane z datumom izdanega računa, ampak datum opravljene storitve ali datum dobave blaga.

 Gostinci

Gostinska dejavnost ni storitvena dejavnost in zahteva obvezno vodenje zalog. Zato so med drugimi dokumenti tudi prevzemni listi, inventure, odpisi obvezni.

 Ali je bolje odpreti d.o.o. ali s.p.

Vsaka od oblik ima svoje dobre in slabe strani. Če bi imela ena oblika same prednosti potem bi obstajala samo ena možnost.

Najpomembnejše razlike:

- s.p. razpolaga s prisluženim denarjem povsem prosto, d.o.o ne ker je to denar od podjetja in ne lastnikov osebni

- lastnik s.p. garantira s celotnim premoženjem za obveznosti, ki nastanejo pri poslovanju, v primeru d.o.o. pa le z lasnim kapitalom

- plače zaposlenim so obdavčene isto

- če ima družba večji dobiček je bolje imeti d.o.o.(22% obdavčitev) kot s.p (verjetno 41% obdavčitev-zavisi od višine dobička)

Na koncu prevlada individualna odločitev. Dobro pa je opraviti posvet s strokovnjakom.

Več si preberite na http://www.finance.si/270895/Izbrati-s.-p.-ali-d.-o.-o.

 Povečana splošna olajšava

Ali ste vedeli, da v primeru, da na letni ravni ne prejemate plače več kot 8.694,22 EUR (668,79 EUR mesečno, upoštevan tudi regres v enakem znesku), lahko koristite povečano splošno olajšavo, ki znaša na letni ravni 5.194,99 EUR (mesečno 432,91 EUR)? V primeru, da vaš letni dohodek znaša med 8.694,22 in 10.055,96 EUR pa znaša višina olajšave 4.147,50 EUR (mesečno 345,62 EUR).

 

Spremenjeni datumi za dohodnino - V Uradnem listu RS št. 110/2009 z dne 29.12.2009 so bile objavljene spremembe zakona o davčnem postopku. Nekatere spremembe se nanašajo tudi na dohodnino, v nadaljevanju povzemamo bistvene spremembe, predvsem so to spremembe v zvezi z roki:

  • rok za vložitev vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane je 5.2.2010 (pretekla leta 31.1.);
  • rok za vložitev Vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost je 5.2.2010 (preteklo leto 31.1.);
  • rok za odpremo informativnega izračuna dohodnine s strani DURS je 31.5.2010 (v preteklih letih je do tega dne informativni izračun že moral biti vročen),
  • informativni izračun dohodnine se še vedno vroča za navadno vročitvijo; šteje se, da je vročen 15. dan od datuma odpreme (in ne 20. dan, kot je to veljalo za pretekla leta);
  • ponovnega osebnega vročanja informativnega izračuna dohodnine ni več;
  • zavezanec za dohodnino, ki na dom do 15. junija ne prejme informativnega izračuna dohodnine, mora dohodninsko napoved vložiti sam, najpozneje do 31. julija (pretekla leta do 30. junija);
  • rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine je 15 dni od dneva vročitve, to je 30 dni od datuma odpreme informativnega izračuna dohodne (pretekla leta 35 dne od datuma odpreme);
 Kako do subvencije za samozaposlitev?

PREDVIDOMA APRILA 2010 BO ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE ZAČEL IZVAJATI NOV PROGRAM SAMOZAPOSLOVANJA ZA LETO 2010, KI BREZPOSELNIM OSEBAM IN OSEBAM V POSTOPKU IZGUBLJANJA ZAPOSLITVE OMOGOČA PRIDOBITEV SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOSLITEV. POSTOPEK VKLJUČITVE: 1.V AKTIVNOST POMOČ PRI SAMOZAPOSLITVI SE LAHKO VKLJUČIJO OSEBE, ZA KATERE JE NA DAN PODPISA ZAPOSLITVENEGA NAČRTA UGOTOVLJENO, DA:*V ZADNJIH 5 LETIH NISO PREJELE SREDSTEV IZ NASLOVA SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOSLITEV S STRANI ZRSZ, IN *V ZADNJIH 12 MESECIH NISO BILE SAMOZAPOSLENE. 2. NAJPREJ SE PRI SVETOVALCU ZAPOSLITVE IZVEDE PODPIS ZAPOSLITVENEGA NAČRTA TER PREDLOGA O VKLJUČITVI V PROGRAM POMOČ PRI SAMOZAPOSLITVI (DELAVNICA PRIPRAVA NA SAMOZAPOSLITEV). 3.DELAVNICA JE OBVEZNA ZA VSE, KI ŽELIJO PREJETI SUBVENCIJO ZA SAMOZAPOSLITEV. DELAVNICA JE ZA VKLJUČENE UDELEŽENCE BREZPLAČNA. VSEM VKLJUČENIM PRIPADA DODATEK ZA PREVOZ (DELNA NADOMESTITEV POTNIH STROŠKOV).

 Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta

Do 31.03. je za tekoče leto potrebno na podlagi Kolektivne pogodbe, ki velja za vaše podjetje izdati pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta.

 V povezavi z obračunom DDV se za prekršek ne kaznuje davčni zavezanec ki ...

predloži obračun DDV oziroma plača DDV na podlagi samoprijave ali popravke napak iz preteklih davčnih obdobij vključi v obračun DDV tekočega obdobja ter od razlike v davku obračuna zamudne obresti. Zato morate biti seznanjeni z delom v vašem računovodskem servisu.

 Davek od dohodka pravnih oseb

Če davčni zavezanec ugotovi, da so akontacije davka glede na pričakovane poslovne izide leta 2010 prevelike ima po 371.členu Zakona o davčnem postopku možnost pri davčnem organu zaprositi za zmanjšanje. To mora storiti najkasneje 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije. Vlogi mora priložiti davčni obračun za (tekoče) davčno obdobje pred vložitvijo vloge, oceno davčne osnove za tekoče leto in podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. Po istem členu pa ima tudi davčni organ pravico z odločbo določiti novo velikost akontacije, če pri nadzoru ugotovi, da akontacija ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu.

 Olajšave za investiranje v opremo v obračunu davka od dohodka pravnih oseb

Ali ste seznanjeni s tem, kaj se ne more uveljavljati v obračunu kot 30% zmanjšanje zneska vlaganj v osnovna sredstva – to je pohištvo in pisarniška oprema (razen računalniške), motorna vozila (razen nekaterih izjem) ter usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in dobro ime.

 Inventura ali popis – Ali veste, da morate popisati vse, kar imate v bilanci stanja?

Gospodarske družbe in podjetniki so dolžni voditi poslovne knjige in sestavljati letna poročila po Zakonu o gospodarskih družbah ter pri tem upoštevati slovenske računovodske standarde (odslej SRS) ali mednarodne standarde računovodskega poročanja. Za vse velja, da morajo skladno s SRS 24 in SRS 28 (družbe in tisti podjetniki, ki ustrezajo merilom za srednje oziroma velike družbe) ali s SRS 39 (pri malih podjetnikih) popisati sredstva in obveznosti do virov sredstev.

  • Ali veste, da morate za inventuro sestaviti interni akt z nazivom Pravilnik o popisu ter da morate določila dosledno uporabljati v praksi?
 Potni nalogi.....AŽURNOST !!!

Potni nalogi morajo biti ažurno in kronološko evidentirani. Potni nalogi so pogosto predmet inšpekcijski pregledov. Z kakšno napako, ki jo naredite si lahko pridobite veliko denarno kazen, zamudne obresti in izločijo se določeni stroški iz bilance (amortizacija, ...). Program za ažurno vodenje potnih nalogov.

 Dostop do podatkov v računovodstvu preko interneta

Do podatkov (odprte postavke kupcev, ...)  dostopate preko interneta. Pred vstopom morate vtipkati uporabnikovo ime in geslo. Strežnik v računovodstvu preveri ali se prijavljate z avtorizirane lokacije in s pravilnim uporabniškem imenom in geslom. V primeru vseh kontrol vas program spusti naprej.