Koristne računovodske informacije in podatki

Ko začenjate na novo kot podjetnik____________________________________________________

Na začetku odpiranja s.p. ste označeni kot davčni nezavezanci in niste obvezani k mesečnem obračunavanju DDV. Vendar pa v primeru večje investicije v zagon poslovalnice/trgovine priporočamo, da se že na začetku, pred investicijo, prijavite v sistem DDV in postanete davčni zavezanec.

 

Nezavezanec za DDV_________________________________________________________________

V primeru,  da

  • opravljate predvsem storitve
  • so vaše stranke predvsem fizične osebe in ne podjetja
  • ne presegate določenega prometa na letnem nivoju

priporočamo, da ostanete davčni nezavezanec.

 

Poravnanje obveznosti______________________________________________________________

V primeru,  da želite prenehati z dejavnostjo oz. zapreti d.o.o. morate predhodno poravnati vse obveznosti. V ostalih primerih je postopek dolgotrajnejši in povezan z dodatnimi stroški.  Samostojni podjetnik mora ob vsaki statusni sprememb izdelati in predati "Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti" na Davčno upravo in "Bilančne izkaze" na AJPES. Ob prenehanju samostojni podjetnik poda tudi izjavo o poravnavanju odprtih obveznosti.

 

Hranjenje dokumentacije_____________________________________________________________

Zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora in morebitnih sporov, moramo poslovno dokumentacijo hraniti za določen čas, morda pa tudi trajno. Knjigovodske listine se hranijo v izvirnikih na papirju ali pri računalniškem oziroma mikrografskem obravnavanju na nosilcih podatkov, na katere se prenašajo z izvirnikov. Ob upoštevanju ustreznih predpisov lahko podjetje samo določi, po kolikšnem času od dneva sprejetja in potrditve računovodskih izkazov bo shranilo poslovne knjige na elektronskem nosilcu, izvirne poslovne knjige pa uničilo.

Podjetje mora v svojih aktih opredeliti način hrambe knjigovodskih listin (v papirni obliki ali v obliki elektronskih zapisov). Tudi roke hrambe poslovne dokumentacije, povezane z davščinami, opredeli podjetje v svojih aktih, pri čemer upošteva ustrezne predpise.

Zakon o davku na dodano vrednost v 86. členu določa, da je davčni zavezanec dolžan hraniti vso prejeto in izdano dokumentacijo, še posebej pa:

  • prejete in izdane račune,
  • dokumente o popravkih računov,
  • dokumente o opravljenem izvozu in uvozu,
  • finančno dokumentacijo,
  • dokumente na podlagi katerih je uveljavljal oprostitev DDV
  • obračune DDV in vse druge knjigovodske listine, ki se kakorkoli nanašajo na promet blaga in storitev oziroma na uvoz blaga in so pomembni za obračunavanje in plačevanje DDV,


najmanj 10 let po poteku leta, na katero se te listine nanašajo.

Ne glede na prejšnji odstavek je davčni zavezanec dolžan dokumentacijo, ki se nanaša na obdavčevanje nepremičnin, hraniti najmanj 20 let po poteku leta, na katero se nanaša. Navedeno velja tudi za račune, ki jih davčni zavezanec prejme od oseb, ki so oproščene obračunavanja DDV. Dokumentacijo so dolžni hraniti tudi podjetniki in pravne osebe, ki niso zavezanci za DDV.
Zakon o gospodarskih družbah v 54. členu določa, da se morajo poslovne knjige enkrat letno zaključiti in da je treba poslovne knjige, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida ter letna in poslovna poročila, hraniti trajno.
Trajno je potrebno hraniti tudi dokumentacijo, ki se nanaša na zaposlovanje (plačilne liste za zaposlene in ostalo zaposlitveno dokumentacijo).

V skladu s šestim odstavkom 32. člena Zakona o davčnem postopku mora oseba, ki je prenehala in je bila dolžna voditi poslovne knjige in evidence, ali njen pravni naslednik ob prenehanju obvestiti davčni organ, kje se hrani dokumentacija in kdo hrani dokumentacijo.